Stipendium 2016

Stiftelsen Öppet Hus (för Mentorskap och Mångfald)

Syftet med mentorprogrammet är att stödja utvecklingen hos den enskilda individen, både mentorn och adepten. Mentorskapet pågår ungefär under ett år, med uppehåll under sommaren.

Vi yrkesmatchar en personlig mentor till adepten. Engagemang och motivation är grunden i ett framgångsrikt mentorprogram. Adepten får ett bollplank och en engagerad samtalspartner, som kan bli en värdefull referens och en dörröppnare, ofta med ett stort kontaktnät i Göteborg.

För att mentorprogrammet ska bli lyckat krävs det att adepten har realistiska förväntningar. Sekretess och tillit är viktiga förutsättningar. Mentorprogrammet är helt kostnadsfritt för adepten och mentorn.

Utdelat 2016: 450.000 SEK

Tidigare stipendier

2016Stiftelsen Öppet Hus (för Mentorskap och Mångfald)
2014Ung företagsamhet
2012Psykologiska instutitionen
2010Hulebäcksgymnasiet
2009Kerstin Johannesson Instutitionen för marin ekologi
2008Annika Lotzman Dahl Project Manage
2007Björn Malbert professor, Birgitta Nilsson miljösamordnare
2006Helena Sagar lärare, Jonas Enger Rektor, Agneta Beskow Lärare, Anette Meyer lärare
2005Lärare Mona Gidhagen och Gunilla Sidsten
2004Ingen utdelning
2003Universeum
2002Ingen utdelning
2001Ingen utdelning
2000Universeum
1999Ingen utdelning
1998GP:s minnesfond (Hissingebranden)
1997Ingen utdelning
1996Docent Herbert Zirath Chalmers
1995Professor Sören Sjölander Chalmers
1994Ingen utdelning
1993Professor Axel Targama Handels
1992Professor Sten Jönsson Handels
1991Professor Claes Wihlborg Handels

Börssällskapets stipendium

Fastställd vid styrelsemöte 16 augusti 2012

§1.
Stipendiet utdelas vart annat år. Endast organisationer kan ifrågakomma. Den mottagande organisationen skall ha verkat i Västsverige.

§2.
Stipendiets storlek beslutas av styrelsen på förslag av sekreteraren. Utdelat belopp ska följa den s.k. 80-procentsregeln. Normalt ligger detta på 400.000-700.000 SEK för en tvåårsperiod

§3.
Stipendiet skall gå till sådan verksamhet som ligger inom för Sällskapet intressanta områden och företrädesvis inom ramen för Skattemyndighetens ändamålsparagraf. Där kan speciellt nämnas

a) bidrag för hjälpverksamhet bland behövande,
b) bidrag för undervisning eller utbildning på alla nivåer
c) främjande av vetenskaplig forskning inom teknik, medicin, ekonomi eller humaniora.

§4.
Stipendiet utdelas till den som har gjort en väsentlig insats inom sitt område och där denna insats har praktisk betydelse för näringslivets utveckling på kort eller lång sikt.

§5.
Stipendiet utdelas till områdena pedagogik respektive miljö. Ett område per utdelningstillfälle.

§6.
Stipendiet utdelas på ett möte med Börssällskapet, företrädesvis under våren.

§7.
Vid styrelsens möte i augusti-september samma år planeras kommande utdelning. Sekreteraren förbereder förslag.

§8.
Börssällskapets rådgivare förbereder tre förslag för styrelsens beslut. Senast vid styrelsens möte i augusti-september året före utdelning beslutas om mottagare av stipendiet.