Historik

De svåra tiderna och nedgången i affärsverksamheten i slutet av 1880­talet hade efterträtts av ett allmänt betydande uppsving, som särskilt inom Göteborg tog sig uttryck i en allt livligare företagsamhet och verksamhetslust. Man insåg inom köpmannakretsar i vår stad, att många åtgärder behövde vidtagas för att med kraft kunna bekämpa den energiska konkurrens mot Göteborg, som allt ohöljdare framträtt, i främsta rummet från Hamburg. Hamnen behövde utvidgas, järnvägsförbindelserna utökas och förbättras, pålagor, som tryckte handeln, sjöfarten och näringarna, behövde minskas, avtal, som till förmån för utländska konkurrerande städer och stater genom billiga fraktsatser förde trafiken från Göteborg måste ändras. Men framförallt borde samhörigheten och solidariteten inom köpmannakåren bliva större och livligare samverkan mellan äldre och yngre framstående och för samhällets framgång intresserade näringsidkare åstadkommas. Handelns, sjöfartens och näringarnas krav borde framföras och framträda med mer kraft än dittills skett.

Dessa tankar gåvo några för Göteborgs utveckling nitälskande män anledning att söka sammanföra dem, som sedan länge sysselsatt sig med offentliga angelägenheter av allehanda slag, och dem, som ännu icke nått en sådan position. Den ledande mannen i detta företag och den, hos vilken planen upprunnit, var generalkonsuln Simon Elias Warburg, född i Göteborg och redan i föräldrahemmet införd i Göteborgs merkantila intressen och förhållanden.

Bland de äldre köpmän, till vilka han vände sig, må nämnas Christoffer Carlander, Ivar Waern och Aug. Carlsson, av vilka i synnerhet den förstnämnde blev en varm tillskyndare av planerna. Bland de yngre må nämnas Justus A. Waller, W:m Henriques och Gustaf Lamm samt framför allt A. F. Lybeck, som blev Warburgs intensivaste medhjälpare och aldrig tröttnade att framhålla gagnet och nyttan för Göteborgs köpmän av den föreslagna sammanslutningen.

Redan under år 1893 hade generalkonsul Warburg haft sammanträden och överläggningar i ämnet med en del personer, som han ansåg vara intresserade och lämpliga för den åsyftade föreningen. Till en början torde hans planer ha gått ut på en organisation i samma riktning som Grosserer­Societetet i Köpenhamn. Men dessa planer övergåvos och Warburg bestämde sig snart för det sedermera framlagda förslaget att bilda förening, som i främsta rummet genom överläggningar skulle befrämja och uppehålla intresset för Göteborgs handel och sjöfart.
Den 28 januari 1894 sammanträdde Chr. Carlander, W:m Henriques, Carl Krüger, A. F. Lybeck, Harald Sternhagen, Ivar Waern, Justus A. Waller och S. E. Warburg, ordförande, varvid ”beslöts att tillsätta en kommitté av 5 personer, som skulle enas om ett förslag till bildande bland börsens män av en diskussionsförening”. Ledamöter i kommittén blevo Henriques, Lybeck, Waern, Waller och Warburg.

Kommittén sammankallade de förut nämnda personerna samt Gustaf Lamm till sammankomst den 19 april 1894, varvid godkändes förslag till stadgar och ”efter en längre diskussion beslutades att under hand anmoda 14 personer att sammanträda till ett möte i Handels­föreningens Fullmäktiges lokal på Börsen den 26 ds. kl 1 1/4 e.m. för att besluta om bildandet av ett sällskap, som skulle hava till ändamål att genom meningsutbyten i allmänna frågor företrädesvis sådana, som röra Göteborgs handel och sjöfart, söka i sin mån främja samhällets utveckling”.

Vid sammanträdet den 26 april 1894 voro närvarande: generalkonsul S. E. Warburg, Justus A. Waller, Chr. Carlander, A. F. Lybeck, W:m Henriques, Carl Krüger, Gustaf Lamm, Rudolf Andersson, C. A. Bergman, Johan E. Ekman, Emil Fischer, P. Fitger, Erik Frisell, Aug. Fröding, Herman Hartvig, David Leffler, S. A. Magnus, Peder C. Waern, Carl Wallén, Wilh. Seydel och Gustaf Åberg.

Förhandlingarna framgå av protokollet, som här nedan återgives.

Protokoll från sällskapets bildande

Protokoll, hållet vid sammanträde den 26 april 1894 för överläggning om bildandet av en diskussionsförening mellan medlemmar av Börsen i Göteborg.

§1.

Generalkonsul Warburg hälsade de närvarande välkomna och redogjorde för orsaken till och ändamålet med dagens sammanträde nämligen att få uttalande över ett framställt förslag att bilda en diskussionsförening i Göteborg bland Börsens medlemmar i syfte att främja handel och sjöfart samt eventuellt besluta om en sådan förenings stiftande.

§2.

Utsågs till ordförande herr Justus A. Waller.

§3.

På av ordföranden framställd fråga om de närvarande ansågo inrättandet av ett sådant diskussionssällskap nyttigt och därtill ville lämna sin med verkan lämnades ett enhälligt jakande svar.

§4.

Föredrogs det av inbjudarna utarbetade förslaget till stadgar som godkändes och i sammanhang härmed beslöts, att sammanslutningen skulle erhålla namnet ”Börssällskapet”.

§5.

Beslöts att Börssällskapet skulle från och med denna dag anses konstituerat.

§6.

Föredrogs och godkändes ett av inbjudarna redigerat upprop till Börsens medlemmar att ansluta sig till Börssällskapet och beslöts att ifrågavarande upprop, sedan de närvarande därå antecknat sina namn skulle, jämte en avskrift av stadgarna, å Handelsbörsen utläggas för att efter fyra dagar, eller den 1:ste nästkommande maj, åter indragas.

§7.

Åt de nio inbjudna till detta möte uppdrogs att, sedan listan indragits, sammankalla sällskapet för val av styrelse m.m.

§8.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs herrar Herman Hartvig och G. Åberg

Justerat den 30 april 1894 Som ovan
Justus A. Waller A. F. Lybeck
Herman Hartvig
Gust. Åberg

Tidigare ordföranden

2020VD Carina Halvord
2019VD och koncernchef Alrik Danielson
2018Regionbankschef Katarina Ljungqvist
2017VD Carl-Johan Hagman
2016Flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren
2015Koncernchef Olof Persson
2014VD och koncernchef Carin Kindbom
2013Direktör Magnus Kårestedt
2012Direktör Sara Wallin
2011Direktör Eva Halvarsson
2010Universitetsrektor Pam Fredman
2009Direktör Gunilla Almgren
2008Direktör Finn Johnsson
2007Direktör Gunilla Almgren
2006VD Lars Idermark
2005Direktör Marianne Brismar
2004Direktör Carl Bennet
2003Direktör M Johan Widerberg
2002Direktör Sune Carlsson
2000-2001Direktör Leif Johansson
1999Direktör Peter Augustsson
1998Direktör Roger Holtback
1997Direktör Sören Gyll
1996Direktör Anders Vedin
1995Bankdirektör Lennart Spetz
1993-1994Direktör Jack Forsgren
1992Direktör Dan Sten Olsson
1991Direktör Martin Lundberg
1990Direktör Gunnar L. Johansson
1989Direktör Mauritz Sahlin
1988Direktör Tore Daun
1987Direktör Bo C.E. Ramfors
1986Direktör Rune Persson
1985Direktör Håkan Frisinger
1984Bankdirektör Lars O. Ericson
1983Direktör Bengt Kihlberg
1982Direktör Rolf Olténg
1981Bankdirektör Björn Rosén
1980Direktör Jonas Forssman
1979Assuransdirektör Niklas Kihlblom
1978Direktör Pehr G. Gyllenhammar
1977Generalkonsult C.W. Kjellberg
1976Direktör Lennar Johansson
1975Bankdirektör Alf Åkerman
1974Direktör Bengt Karlson
1972-1973Direktör Gunnar Dahlsten
1971Direktör Folke Lindskog
1970Direktör Sigurd Ljungcrantz
1969Direktör Bengt Skånsberg
1967-1968Grosshandlare Arne Lundberg
1966Bankdirektör Ernst de Maré
1964-1965Direktör Sverker Ljunggren
1963Direktör Sven Häggqvist
1961-1962Konsul C.A. Fallenius
1959-1960Bankdirektör Sven Raab
1958Bankdirektör Carl R. Blomstedt
1956-1957Bankdirektör Harald Magnusson
1954-1955Direktör Sixten Carle
1953Generalkonsul Nils Åhlund
1950-1952Direktör Folke Thulin
1947-1949Direktör Assar Gabrielsson
1946Disponent Franz Hartman
1944-1945Generalkonsul Gunnar Carlsson
1942-1943Bankdirektör Torsten Bengtsson
1941Direktör Hans Herlitz
1940Direktör T.O. Söderberg
1938-1939Ingenjör Erik Mangs
1935-1937Direktör P.O. Westerberg
1933-1934Assuransdirektör Axel Rinman
1932Bankdirektör Åke Belfrag
1931Direktör Ragnar Hamberg
1928-1930Assuransdirektör Axel Rinman
1925-1927Bankdirektör Gustaf Ekman
1924Direktör Ludvig Holming
1921-1923Grosshandlare W:m Henriques
1920Konsul Th. Alpen
1919Grosshandlare Erik Röing
1917-1918Konsul Joh. E. Ekman
1914-1916Bankdirektör Herman Mannheimer
1913Konsul Joh. E. Ekman
1911-1912Grosshandlare W:m Henriques
1908-1910Grosshandlare Axel Carlander
1906-1907Grosshandlare Herman Hartvig
1903-1905Grosshandlare Ivar Waern
1902Grosshandlare Justus Waller
1899-1901Grosshandlare Ivar Waern
1898Bankdirektör Ch:s Bergström
1894-1897Grosshandlare Christoffer Carlander

Sekreterare

2021-Johan Trouvé
2013–2021M. Johan Widerberg
2003-2013Direktör Mauritz Sahlin
1984-2003Generalkonsul Åke Ahlström
1957-1983Direktör Åke Segge
1943-1956Direktör Ragnar Uddenberg
1929-1942Pehr Gyllenhammar
1895-1928Stadsrevisor Axel Ramm