Om oss

Verksamheten

I syftesparagrafen i Börssällskapets stadgar står det att sällskapet ”har till ändamål att genom meningsutbyten i allmänna frågor, företrädesvis sådana, som rör Göteborgs handel och sjöfart, söka i sin mån främja samhällets utveckling”. Det har varit vår verksamhet sedan 1894 då sällskapet grundadesa.`

Idag arrangerar Börssällskapet middagar med föredrag om ämnen relaterat till handel och företagande, bildar opinion, och möjliggör kontaktytor för sällskapets medlemmar att utveckla sin verksamhet.

Middagsföredrag hålls ofta av namnkunniga personer. Nytillsatta finansministrar brukar ofta besöka sällskapet och hålla föredrag, liksom högt uppsatta personer i svenskt näringsliv.

Styrelse

ORDFÖRANDE

Mikael Romert

Regionbankschef Handelsbanken

VICE ORDFÖRANDE

Cecilia Fasth

VD Stena Fastigheter

Rickard Gustafson

VD SKF

Anna Müller

VD Volvo Penta

Ann-Louise Lökholm Klasson

VD Sweco Sverige

SEKRETERARE

Johan Trouvé

VD Västsvenska Handelskammaren

Stadgar för Börssällskapet

 1. Sällskapet har till ändamål att genom meningsutbyten i allmänna frågor, företrädesvis sådana, som röra Göteborgs handel och sjöfart, söka i sin mån främja samhällets utveckling. Sällskapets förhandlingar offentliggöras icke utan därom av Styrelsen fattat särskilt beslut.
 2. Inträde i Sällskapet kan föreslås av var och en av Sällskapets medlemmar. Styrelsen beslutar om nya medlemmars antagande. Styrelsen kan delegera detta beslutsansvar till Styrelsens ordförande och Sällskapets sekreterare i förening. Sådan delegering beslutas årsvis.

  Sällskapet kan invälja hedersledamöter. Dessa erlägger icke årsavgift.
 3. Tid och ställe för Sällskapets sammanträden bestämmas av Styrelsen. Senast en vecka före sammanträde skall kallelse, upptagande överläggningsärenden, utsändas till samtliga medlemmar. Medlem, som önskar framställa yrkande om resolution i fråga, upptagen å kallelsen, skall senast fyra dagar före sammanträdet till Styrelsen ingiva skriftligen avfattat förslag härtill. Styrelsen har att yttra sig angående förslaget och senast två dagar före sammanträdet underrätta alla medlemmar såväl om förslaget som om sitt beslut med anledning därav.

  Sällskapet må icke besluta uttalande i någon fråga, därest icke minst en fjärdedel av Sällskapets medlemmar äro närvarande och deltaga i omröstning.
 4. Vid omröstning äger varje medlem av Sällskapet en röst. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordförande biträder. Alla omröstningar ske öppet; dock skall val verkställas genom sluten omröstning, om och när sådan påyrkas.
 5. Sällskapets angelägenheter handhavas av en Styrelse, bestående av fem ledamöter, valda för en tid av tre år. Vid slutet av första året, efter det dessa stadgar vunnit tillämpning, utträda dock två och vid slutet av andra året tvenne av de fem sålunda först valde styrelseledamöterna, i båda fallen efter lottning inför Sällskapet. Enligt denna ordning avgående styrelseledamot må icke omedelbarligen återväljas.

  Vid sammanträde i december månad förrättas val för den kommande treårsperioden av styrelseledamöter i stället för de utträdande. Vid samma tillfälle förekommer även val för det kommande året av två revisorer med en revisorssuppleant. En av de två revisorerna kan vara den aktuella Revisionsfirman.

  Avgår styrelseledamot under den för honom bestämda tjänstgöringstiden, anställes fyllnadsval vid nästa sammanträde med Sällskapet; och bör den sålunda valde tjänstgöra under den tid, som för den avgående återstått. Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare samt äger att inom eller utom sällskapet utse avlönad sekreterare ävensom att antaga nödig betjäning. För besluts fattande inom styrelsen fordras, att minst tre ledamöter i ärendets behandling deltaga. Vid omröstning inom Styrelsen bestämmes beslutet genom enkel pluralitet, och vid lika röstetal gälle den mening som ordförande biträder.

  Revisorerna hava att årligen senast den 31 mars till styrelsen avlämna revisionsberättelse över föregående årets förvaltning, varefter Sällskapet beslutar om ansvarsfrihet för Styrelsen.
 6. Varje medlem erlägger till Sällskapet i början av varje år en årsavgift av Sexhundra (600) kronor.

  Uraktlåter medlem, ehuru därom erinrad, att före juni månads utgång erlägga årsavgiften, anses han därigenom från Sällskapet skild.
 7. Styrelsen äger att till Sällskapets överläggningar och samkväm inbjuda personer, som icke tillhöra Sällskapet.
 8. Upplösning av Sällskapet eller ändring av dessa stadgar må ej ske annorlunda än genom likalydande beslut, fattade vid två på varandra följande sammanträden.

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!