Anmälan

20 apr

1:15

Digitalt lunchmöte samt digitalt årsmöte, talare Klas Friberg SÄPO

Program 20 april:
kl 12.00 Öppning av mötet, ordförande Henrik Saxborn hälsar välkommen
kl 12.05 Talare Klas Friberg, SÄPO ”Hot och sårbarheter i Sverige
kl 12.35 Frågestund (frågor ställs via möteschatt)
kl 12.45 Årsmöte med bokslut, revisorsutlåtande, övriga frågor
kl 13.10 Mötet avslutas och sekreteraren M Johan Widerberg avtackas.

Årsmötesagenda:

  1. Mötet öppnas av ordföranden
  2. Dagordningen godkänns
  3. Fråga om mötet utlysts behörigt
  4. Sekreteraren redogör för verksamheten under 2020
  5. Revisor Inger Kollberg redogör för granskning av bokslutet
  6. Fråga om sällskapet kan lämna ansvarsfrihet för styrelsen
  7.  Övriga frågor
  8. Mötet avslutas och sekreteraren M Johan Widerberg avtackas

Pga pandemin genomförs årsmötet digitalt. Frågor till årsmötet ställs i förväg genom mail till borssallskapet@vastsvenskahandelskammaren.se
eller post till
Börssällskapet, Box 5253, 402 25 Göteborg senast den 15 april 2021

 Börssällskapet Årsredovisning 2020

 

 

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!